Fysik B (Basisfysik)

Generelle oversigter

Oversigt over kapitlerne

Introduktion

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
densitet (massefylde) \(\rho\) \(\mathrm{kg/m^3}\)
masse \(m\) \(\mathrm{kg}\) kilogram
volumen (rumfang) \(V\) \(\mathrm{m^3}\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{g/cm^3} = 1 \, \mathrm{g/mL} = 1000 \, \mathrm{kg/m^3} \] \[ 1 \, \mathrm{cm^3} = 10^{-3} \, \mathrm{L} = 10^{-6} \, \mathrm{m^3} \]
Tilvækst \[\Delta x = \text{slutværdi af }x - \text{startværdi af }x\]
Procentvis afvigelse \[\text{%-afvigelse} = \frac{\mathrm{målt\ værdi} - \mathrm{tabelværdi}}{\mathrm{tabelværdi}}\]
Densitetsformlen \[\rho = \frac mV\]

Bevægelse

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
tid \( t \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
position \( s \) \(\mathrm{ m }\) meter
hastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)
acceeration \( a \) \(\mathrm{ m/s^2 }\)
tyngdeaccelerationen \( g \) \( \mathrm{ m/s^2 }\) \( g = 9{,}82 \, \mathrm{ m/s^2 }\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{km/h} = 3{,}6 \, \mathrm{m/s} \]
Hastighed (definition) \[v = \frac{\Delta s}{\Delta t}\]
Acceleration (definition) \[a = \frac{\Delta v}{\Delta t}\]
Bevægelse med konstant hastighed \[s = v \cdot t + s_0 \]
Bevægelse med konstant acceleration \[s = \frac12 a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0\] \[v = a \cdot t + v_0 \]
Gallileis faldlov \[s = \frac12 g \cdot t^2\]

Energi

Bemærk, at symbolet \(c\) bruges i to forskellige betydninger i dette kapitel: dels er det symbol for specifik varmekapacitet, dels betegner det lysets hastighed.

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
energi \( E \) \(\mathrm{ J }\) joule
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
tyngdeaccelerationen \( g \) \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( g = 9{,}82 \, \mathrm{m/s^2} \)
højde \( h \) \(\mathrm{ m }\) meter
hastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)
effekt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt
tid \( t \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
nyttevirkning \( \eta \)
specifik varmekapacitet \( c \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{J}{kg \cdot {}^\circ C} }\)
temperatur \( T \) \(\mathrm{ {}^\circ C, K }\) grader celcius, kelvin
brændværdi \( B \) \(\mathrm{ J/kg }\)
intensitet \( I \) \(\mathrm{ W/m^2 }\)
areal \( A \) \(\mathrm{ m^2 }\)
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{ m/s }\) \( c = 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s} \)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6 \, \mathrm{J} = 3{,}6 \, \mathrm{MJ} \] \[ 1 \, \mathrm{cal} = 4{,}18 \, \mathrm{J} \]
Potentiel energi \[E_{\mathrm{potentiel}} = m \cdot g \cdot h\]
Kinetisk energi \[E_{\mathrm{kinetisk}} = \frac12 m v^2\]
Mekanisk energi \[E_{\mathrm{mekanisk}} = E_{\mathrm{potentiel}} + E_{\mathrm{kinetisk}}\]
Effekt \[ P = \frac{\Delta E}{\Delta t}\]
Nyttevirkning \[ \eta = \frac{\Delta E_{\mathrm{nytte}}}{\Delta E_{\mathrm{tilført}}} \]
Elektrisk energi \[ \Delta E_{\mathrm{elektrisk}} = P \cdot \Delta t\]
Termisk energi \[ \Delta E_{\mathrm{termisk}} = m \cdot c \cdot \Delta T \]
Kemisk energi \[ \Delta E_{\mathrm{kemisk}} = B \cdot \Delta m \]
Strålingsenergi \[ E_{\mathrm{stråling}} = I \cdot A \cdot \Delta t \]
Kerneenergi \[ E_{\mathrm{kerne}} = m \cdot c^2 \]

Det heliocentriske verdensbillede

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
kraft \( F \) \(\mathrm{ N }\) newton
gravitationskonstanten \( G \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{N \, m^2}{kg^2} }\) \( G = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \, \mathrm{N\,m^2/kg^2} \)
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
afstand \( r \) \(\mathrm{ m }\) meter
tyngdeaccelerationen \( g \) \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( g = 9{,}82 \, \mathrm{m/s^2} \)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{år} = 31{,}5 \, \mathrm{Ms} = 3{,}15 \cdot 10^7 \, \mathrm{s} \] \[ 1 \, \mathrm{AU} = 149,6 \, \mathrm{mio. km} = 1{,}496 \cdot 10^{11} \, \mathrm{m} \]
Tyngeloven \[ F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \]
Keplers 3. lov \[ T^2 = \frac{4\pi^2}{G(M+m)} \cdot a^3 \]

Astronomi

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
intensitet \( I \) \(\mathrm{ W/m^2 }\)
afstand \( r \) \(\mathrm{ m }\) meter
solens intensitet i jordens afstand \( I_0 \) \(\mathrm{ W/m^2 }\) \( I_0 = 1361 \, \mathrm{ W/m^2 } \)

Afstandskvadratloven \[ I(r) = \frac{I_0}{r^2} \]

Kræfter i hverdagen

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
tyngdekraft \( F_{\text{t}} \) \(\mathrm{ N }\) newton
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
tyngdeaccelerationen \( g \) \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( g = 9{,}82 \, \mathrm{ m/s^2 } \)
normalkraft \( F_{\text{N}} \) \(\mathrm{ N }\) newton
gnidningekraft \( F_{\text{gnid}} \) \(\mathrm{ N }\) newton
gnidningskoefficient \( \mu \)

Tyngdekraft \[ F_{\mathrm{t}} = m \cdot g\]
Coulombs friktionslov (gnidningskraft) \[ F_{\mathrm{gnid}} = \mu \cdot F_{\mathrm{N}} \]

Tryk og opdrift

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
tryk \( p \) \(\mathrm{ Pa }\) pascal
kraft \( F \) \(\mathrm{ N }\) newton
densitet \( \rho \) \(\mathrm{ kg/m^3 }\)
areal \( A \) \(\mathrm{ m^2 }\)
dybde \( h \) \(\mathrm{ m }\) meter
volumen \( V \) \(\mathrm{ m^3 }\)
opdrift \( F_{\text{op}} \) \(\mathrm{ N }\) newton

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{g/cm^3} = 1 \, \mathrm{g/mL} = 1000 \, \mathrm{kg/m^3} \] \[ 1 \, \mathrm{atm} = 1013{,}25 \, \mathrm{hPa} = 1{,}01325 \, \mathrm{Pa} \] \[ 1 \, \mathrm{bar} = 100 \, \mathrm{kPa} = 1 \cdot 10^5 \, \mathrm{Pa} \]
Tryk \[ p = \frac{F}{A} \]
Tryk i en væskesøjle \[ p = \rho \cdot g \cdot h \]
Archimedes' lov (opdrift) \[ F_{\mathrm{op}} = \rho_{\text{væske}} \cdot V \cdot g\]

Newtons love

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
resultant (resulterende kraft) \( F_{\text{res}} \) \(\mathrm{ N }\) newton
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
acceleration \( a \) \(\mathrm{ m/s^2 }\)
bevægelsesmængde \( p \) \(\mathrm{ kg \, m/s }\)
hastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)

Newtons 2. lov \[ F_{\mathrm{res}} = m \cdot a_{\mathrm{res}} \]
Bevægelsesmængde \[ p = m \cdot v\]
Bevarelse af bevægelsesmængde \[ \Delta p = 0 \]
Kraftens impuls \[ F_{\mathrm{ydre}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \]

Kraft og arbejde

Bemærk, at i dette kapitel i bogen bruges \(v\) både som symbol for hastighed og for en vinkel. Pas især på i formlen for kraftens effekt, hvor det bruges i begge betydninger i samme formel!

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
kraft \( F \) \(\mathrm{ N }\) newton
kraftens komposant i bevægelsens retning \( F_{\text{s}} \) \(\mathrm{ N }\) newton
tilbagelagt vejstrækning \( s \) \(\mathrm{ m }\) meter
arbejde \( A \) \(\mathrm{ J }\) joule
vinkel imellem kraft og bevægelsesretning \( \theta \) eller \(v\) \({}^\circ\) grader
energi \( E \) \(\mathrm{ J }\) joule
effekt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
tyngdeaccelerationen \( g \) \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( g = 9{,}82 \, \mathrm{m/s^2} \)
højde \( h \) \(\mathrm{ m }\) meter
hastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)

En krafts komposant på bevægelsens retning \[ F_{\mathrm{s}} = F \cdot \cos(v) \]
En krafts arbejde \[ A = F_{\mathrm{s}} \cdot s \] \[ A = F \cdot s \cdot \cos(v) \]
Potentiel energi \[E_{\mathrm{potentiel}} = m \cdot g \cdot h\]
Kinetisk energi \[E_{\mathrm{kinetisk}} = \frac12 m \cdot v^2\]
Mekanisk energi \[E_{\mathrm{mekanisk}} = E_{\mathrm{potentiel}} + E_{\mathrm{kinetisk}}\]
Arbejdssætningen \[ \Delta E_{\mathrm{kin}} = A_{\mathrm{res}} \]
Kraftens effekt * \[ P = F \cdot v \cdot \cos(\theta) \]
Ydre kræfters arbejde \[ \Delta E_{\mathrm{mek, system}} = A_{\mathrm{ydre}} \]
Mekanikkens energisætning \[ \Delta E_{\mathrm{mek}} = 0 \]

* Pas på i formlen for kraftens effekt: I bogen bruges \(v\) både for hastigheden og for vinklen imellem kraften og bevægelsesretningen.

Varmelære

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
energi \( E \) \(\mathrm{ J }\) joule
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
specifik varmekapacitet \( c \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{J}{kg \, {}^\circ C} }\)
smeltevarme \( L_{\text{s}} \) \(\mathrm{ kJ/kg }\)
fordampningsvarme \( L_{\text{f}} \) \(\mathrm{ kJ/kg }\)

Termisk energi \[ \Delta E_{\mathrm{termisk}} = m \cdot c \cdot \Delta T \]
Smeltning og størkning \[ \Delta E = L_{\mathrm{s}} \cdot \Delta m \]
Fordampning og fortætning \[ \Delta E = L_{\mathrm{f}} \cdot \Delta m \]

Elektrisk ladning

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
kraft \( F \) \(\mathrm{ N }\) newton
Coulombkonstanten \( k \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{N \, m^2}{C^2} }\) \( k = 9{,}0 \cdot 10^9 \, \mathrm{ \frac{N \, m^2}{C^2} } \)
ladning \( Q \) \(\mathrm{ C }\) coulomb
afstand \( r \) \(\mathrm{ m }\) meter
elektrisk felt \( E \) \(\mathrm{ V/m }\)
elementarladningen \( e \) \(\mathrm{C}\) \(e = \mathrm{ 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{C}}\)

Coulombs lov \[ F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}\]
Elektrisk feltstyrke \[ E = k \cdot \frac{Q}{r^2} \]

Elektrisk strøm, spænding og energi

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
elektrisk strømstyrke \( I \) \(\mathrm{ A }\) ampere
ladning \( Q \) \(\mathrm{ C }\) coulomb
tid \( t \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
spænding(sforskel) \( U \) \(\mathrm{ V }\) volt
energi \( E \) \(\mathrm{ J }\) joule
effelt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt

Strømstyrke \[ I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \]
Spænding \[ U = \frac{\Delta E}{Q} \]
Joules lov \[ \Delta E = U \cdot I \cdot \Delta t \]
Elektrisk effekt \[ P = U \cdot I\]

Elektriske kredsløb

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
spænding(sforskel) \( U \) \(\mathrm{ V }\) volt
resistans (modstand) \( R \) \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
strømstyrke \( I \) \(\mathrm{ A }\) ampere
effekt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt
resistivitet \( \rho \) \(\mathrm{ \Omega \, m }\)
længde \( l \) \(\mathrm{ m }\) meter
tværsnitsareal \( A \) \(\mathrm{ m^2 }\)
temperaturkoefficient \( \alpha \) \(\mathrm{ K^{-1} }\)
temperatur \( T \) \(\mathrm{ K }\) kelvin
hvilespænding (elektromotorisk kraft) \( \mathcal E, U_0 \) \(\mathrm{ V }\) volt
indre resistans \( R_{\text{i}} \) \(\mathrm{ \Omega }\) ohm

Ohms lov \[ U = R \cdot I \]
Elektrisk effekt i resistor \[ P = R \cdot I^2 \quad\text{og}\quad P = \frac{U^2}{R}\]
Seriekoblede komponenter \[ U = U_1 + U_2 + \dots \] \[ R = R_1 + R_2 + \dots \]
Parallelkoblede elementer \[ I = I_1 + I_2 + \dots \] \[ \frac1{R} = \frac1{R_1} + \frac1{R_2} + \dots \]
Resistans i metaltråd \[ R = \rho \cdot \frac{l}{A} \]
Resistansens temperaturafhængighed \[ R = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \]
Polspænding (Ohms 2. lov) \[ U = \mathcal{E} - R_i \cdot I \]
Strøm i et kredsløb \[ I = \frac{\mathcal{E}}{R_i + R_y} \]

Bølger og lyd

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
frekvens \( f \) \(\mathrm{ Hz = s^{-1} }\) hertz
periode \( T \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{ m }\) meter
bølgehastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)
lydstyrke (lydniveau) \( L \) \(\mathrm{ dB }\) decibel
lydintensitet \( I \) \(\mathrm{ W/m^2 }\)
høretærsklen \( I_0 \) \(\mathrm{ W/m^2 }\) \( I_0 = 1 \cdot 10^{-12} \, \mathrm{W/m^2} \)
partialtonenummer\(^\ast\) \( n \)
længde af svingende streng \( L \) \(\mathrm{ m }\) meter
\(^\ast\) Den \(n\)'te overtone er det samme som den \((n+1)\)'te partialtone, og grundtonen er den 1. partialtone.

Svingningstid og periode \[ f = \frac1T \quad\text{eller}\quad T = \frac1f\]
Bølgeligningen \[ v = f \cdot \lambda \]
Lydstyrke \[ L = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \]
Dopplereffekt \[ \Delta f = \frac{\Delta v}{v_{\mathrm{lyd}}} \cdot f \]
Stående svingning på streng \[ \lambda_n = \frac{2L}{n} \]
Stående svingning på streng \[ f_n = n \cdot f_1 \]

Atomer og lys

Bemærk, at i dette kapitel bruges \(v\) både som symbol for vinkler og for hastigheder og \(n\) er et helt tal, som angiver nummeret på en konstruktiv interferens eller på et energiniveau.

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{ m }\) meter
frekvens \( f \) \(\mathrm{ Hz = s^{-1} }\) hertz
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{ m/s }\) \( c = 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s} \)
diameter af hul \( d \) \(\mathrm{ m }\) meter
vinkel til første destruktive interferens \( v_{\text{min}} \)
afstand til \(n\)'te konstruktive interferens \( x_n \) \(\mathrm{ m }\) meter
afstand imellem spalte og skærm \( L \) \(\mathrm{ m }\) meter
gitterkonstant (afstand imellem spalter) \( d \) \(\mathrm{ m }\) meter
spredningsvinkel \( v \) \(\mathrm{ }\)
nummer på energiniveau \( m, n \)
Balmers konstant \( B \) \(\mathrm{ nm }\) \( B = 364{,}51 \, \mathrm{nm} \)
Rydbergs konstant \( R \) \(\mathrm{ m^{-1} }\) \( R = 1{,}097 \cdot 10^7 \, \mathrm{m^{-1}} \)
energi \( E \) \(\mathrm{ J }\) joule
Plancks konstant \( h \) \(\mathrm{ J \, s }\) \( h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J \, s} \)
brints grundtilstandsenergi \( E_0 \) \(\mathrm{ J }\) \( E_0 = 2{,}18 \cdot 10^{-18} \, \mathrm{ J } \)
hastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)

Bølgeligningen for lys \[ c = f \cdot \lambda \]
Destruktiv interferens ved diffraktion \[ d \cdot \sin(v_{\mathrm{min}}) = \lambda \]
Konstruktiv interferens bag dobbeltspalte \[ n \cdot x_n \cdot d = L \cdot \lambda \]
Gitterligningen \[ n \cdot \lambda = d \cdot \sin(v) \]
Balmerformlen \[ \lambda = B \cdot \frac{m^2}{m^2 - 2^2} \]
Rydbergformlen \[ \frac1{\lambda} = -R \cdot \left(\frac1{m^2} - \frac1{n^2}\right) \]
Plancks formel (fotonenergi) \[ E = h \cdot f \]
Energiniveauer i brintatomet \[ E_n = - \frac{E_0}{n^2} \]
de Broglie-bølgeligningen \[ \lambda = \frac{h}{m \cdot v} \]

Kernefysik

Bemærk, at i dette kapitel bruges \(A\) både til at betegne et nuklides nukleontal og (radioaktiv) aktivitet, og \(N\) betegner både neutrontallet og antallet af radioaktive kerner.

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
nukleontal (massetal) \( A \)
protontal \( Z \)
neutrontal \( N \)
energi \( E \) \(\mathrm{ J }\) joule
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{ m/s }\) \( c = 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s} \)
protonens masse \( m_{\text{p}} \) \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\text{p}} = 1{,}672621154 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \)
neutronens masse \( m_{\text{n}} \) \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\text{n}} = 1{,}674929 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \)
elektronens masse \( m_{\mathrm{e}} \) \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\mathrm{e}} = 9{,}109382 \cdot 10^{-31} \, \mathrm{kg} \)
aktivitet \( A \) \(\mathrm{ Bq } = \mathrm{ s^{-1} } \) becquerel
henfaldskonstant \( k \) \(\mathrm{ s^{-1} }\)
antal radioaktive kerner \( N \)
halveringstid \( T_{1/2} \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
absorberet dosis \( D \) \(\mathrm{ Gy }\) gray
ækvivalent dosis \( H \) \(\mathrm{ Sv }\) sievert
vægtfaktor (kvalitetsfaktor) \( W_{\text{R}} \) \(\mathrm{ Sv/Gy }\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{u} = 1{,}660539 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \]
Kerners sammensætning \[ A = Z + N \]
Bindingsenergi \[ E_{\mathrm{binding}} = m_{\mathrm{defekt}} \cdot c^2 \]
Massedefekt \[ m_{\mathrm{defekt}} = Z \cdot m_{\mathrm{p}} + N \cdot m_{\mathrm{n}} - m_{\mathrm{kerne}} \] \[ m_{\mathrm{defekt}} = Z \cdot m_{\mathrm{p}} + N \cdot m_{\mathrm{n}} + Z \cdot m_{\mathrm{e}} - m_{\mathrm{atom}} \]
Aktivitet \[ A = k \cdot N \]
Henfaldsloven \[ A(t) = A_0 \cdot \left(\frac12\right)^{t/T_{1/2}} \] \[ N(t) = N_0 \cdot \left(\frac12\right)^{t/T_{1/2}} \]
Halveringstid \[ T_{1/2} = \frac{0{,}6931}{k} \]
Absorberet dosis \[ D = \frac{E}{m} \]
Ækvivalent dosis \[ H = W_{\mathrm{R}} \cdot D \]

Stjerner

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{ m }\) meter
temperatur \( T \) \(\mathrm{ K }\) kelvin

Wiens lov \[ \lambda_{\mathrm{top}} = \frac{0{,}0029\,\mathrm{m \, K}}{T} \]

Kosmologi

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
hastighed \( v \) \(\mathrm{ km/s }\)
Hubbles konstant \( H_0 \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{km/s}{Mlysår} }\) \( H_0 = 22{,}4 \, \displaystyle\mathrm{ \frac{km/s}{Mly} } \)
afstand \( r \) \(\mathrm{ Mlysår }\)
rødforskydning \( z \)
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{ m }\) meter

Hubbles lov \[ v = H_0 \cdot r \]
Rødforskydning \[ z = \frac{\Delta \lambda}{\lambda_0} \]

10-talspotenser og præfikser

Titalspotens Præfiks Forkortelse Tal Talnavn
\(10^{24}\) zetta- Z 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrillion
\(10^{21}\) yotta- Y 1 000 000 000 000 000 000 000 trilliard
\(10^{18}\) exa- E 1 000 000 000 000 000 000 trillion
\(10^{15}\) peta- P 1 000 000 000 000 000 billiard
\(10^{12}\) tera- T 1 000 000 000 000 billion
\(10^{9}\) giga- G 1 000 000 000 milliard
\(10^{6}\) mega- M 1 000 000 million
\(10^{3}\) kilo- k 1 000 tusind
\(10^{2}\) hekto- h 100 hundred
\(10^{1}\) deka- da 10 ti
\(10^{0}\) 1
\(10^{-1}\) deci- d 0,1 tiendedele
\(10^{-2}\) centi- c 0,01 hundrededele
\(10^{-3}\) milli- m 0,001 tusindedele
\(10^{-6}\) mikro- \(\mu\) 0,000 001 milliontedele
\(10^{-9}\) nano- n 0,000 000 001 milliardtedele
\(10^{-12}\) pico- p 0,000 000 000 001 billiontedele
\(10^{-15}\) femto- f 0,000 000 000 000 001 billiardtedele
\(10^{-18}\) atto- a 0,000 000 000 000 000 001 trilliontedele

Størrelser, symboler og SI-enheder

Symbol Størrelse Enhed Navn/værdi
\( a \) acceleration \(\mathrm{ m/s }\)
\( a \) en planets middelafstand til solen \(\mathrm{ m }\) meter
\( A \) areal \(\mathrm{ m^2 }\)
\( A \) arbejde \(\mathrm{ J }\) joule
\( A \) aktivitet \(\mathrm{ Bq } = \mathrm{ s^{-1} }\) becquerel
\( A \) nukleontal (massetal)
\( B \) brændværdi \(\mathrm{ J/kg }\)
\( B \) Balmers konstant \(\mathrm{ nm }\) \( B = 364{,}51 \, \mathrm{nm} \)
\( c \) specifik varmekapacitet \(\displaystyle\mathrm{ \frac J{kg\,{}^\circ C} }\)
\( c \) lysets hastighed \(\mathrm{ m/s }\) \( 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{ m/s } \)
\( d \) diameter af hul \(\mathrm{ m }\) meter
\( d \) gitterkonstant (afstand imellem spalter) \(\mathrm{ m }\) meter
\( D \) absorberet dosis \(\mathrm{ Gy }\) gray
\( e \) elementarladningen \(\mathrm{C}\) \(e = \mathrm{ 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{C}}\)
\( E \) energi \(\mathrm{ J }\) joule
\( E \) elektrisk felt \(\mathrm{ V/m }\)
\( E_0 \) brints grundtilstandsenergi \(\mathrm{ J }\) \( 2{,}18 \cdot 10^{-18} \, \mathrm{ J } \)
\( \mathcal E \) hvilespænding (elektromotorisk kraft) \(\mathrm{ V }\) volt
\( f \) frekvens \(\mathrm{ Hz } = \mathrm{ s^{-1} }\)
\( F \) kraft \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\text{op}} \) opdrift \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\text{t}} \) tyngdekraft \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\text{res}} \) resultant (resulterende kraft) \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\text{s}} \) kraftens komposant i bevægelsens retning \(\mathrm{ N }\) newton
\( g \) tyngdeaccelerationen \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( 9{,}82 \, \mathrm{ m/s^2 } \)
\( G \) gravitationskonstanten \(\displaystyle\mathrm{ \frac{N\,m^2}{kg^2} }\) \( 6{,}67 \cdot 10^{-11} \, \displaystyle\mathrm{ \frac{N\,m^2}{kg^2} } \)
\( h \) højde \(\mathrm{ m }\) meter
\( h \) dybde \(\mathrm{ m }\) meter
\( h \) Plancks konstant \(\mathrm{ J \, s }\) \( 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{ J \, s } \)
\( H \) ækvivalent dosis \(\mathrm{ Sv }\) sievert
\( H_0 \) Hubblekonstanten \(\displaystyle\mathrm{ \frac{km/s}{Mlysår} }\) \( 22{,}4 \, \displaystyle\mathrm{ \frac{km/s}{Mly} } \)
\( I \) intensitet \(\mathrm{ W/m^2 }\)
\( I \) elektrisk strømstyrke \(\mathrm{ A }\) ampere
\( I \) lydintensitet \(\mathrm{ W/m^2 }\)
\( I_0 \) solens intensitet i jordens afstand \(\mathrm{ W/m^2 }\) \( I_0 = 1361 \, \mathrm{ W/m^2 } \)
\( k \) Coulombkonstanten \(\displaystyle\mathrm{ \frac{N \, m^2}{C^2} }\)
\( k \) henfaldskonstant \(\mathrm{ s^{-1} }\)
\( l \) længde \(\mathrm{ m }\) meter
\( L \) lydstyrke (lydniveau) \(\mathrm{ dB }\) decibel
\( L \) afstand imellem spalte og skærm \(\mathrm{ m }\) meter
\( L_{\text{s}} \) smeltevarme \(\mathrm{ kJ/kg }\)
\( L_{\text{f}} \) fordampningsvarme \(\mathrm{ kJ/kg }\)
\( m \) masse \(\mathrm{ kg }\) kilogram
\( m \) nummer på energiniveau
\( m_{\text{p}} \) protonens masse \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\text{p}} = 1{,}672621154 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \)
\( m_{\text{n}} \) neutronens masse \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\text{n}} = 1{,}674929 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \)
\( m_{\mathrm{e}} \) elektronens masse \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\mathrm{e}} = 9{,}109382 \cdot 10^{-31} \, \mathrm{kg} \)
\( n \) nummer på spredningsvinkel
\( n \) nummer på energiniveau
\( N \) antal radioaktive kerner (nuklider)
\( N \) neutrontal
\( p \) tryk \(\mathrm{ Pa }\) pascal
\( p \) bevægelsesmængde \(\mathrm{ kg \, m/s }\)
\( P \) effekt \(\mathrm{ W }\) watt
\( Q \) ladning \(\mathrm{ C }\) coulomb
\( r \) afstand \(\mathrm{ m }\) meter
\( R \) resistans (modstand) \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
\( R_{\text{i}} \) indre resistans \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
\( s \) position \(\mathrm{ m }\) meter
\( s \) tilbagelagt vejstrækning \(\mathrm{ m }\) meter
\( t \) tid \(\mathrm{ s }\) sekunder
\( T \) periode \(\mathrm{ s }\) sekunder
\( T \) temperatur \(\mathrm{ {}^\circ C, K }\) grader celcius, kelvin
\( T \) omløbstid \(\mathrm{ s }\) sekunder
\( T_{1/2} \) halveringstid \(\mathrm{ s }\) sekunder
\( U \) spænding(sforskel) \(\mathrm{ V }\) volt
\( v \) hastighed \(\mathrm{ m/s }\)
\( v \) vinkel \(\mathrm{ }\)
\( V \) volumen \(\mathrm{ m^3 }\)
\( W_{\text{R}} \) vægtfaktor (kvalitetsfaktor) \(\mathrm{ Sv/Gy }\)
\( x_n \) afstand til \(n\)'te konstruktive interferens \(\mathrm{ m }\) meter
\( z \) rødforskydning
\( Z \) protontal (atomnummer)
\( \alpha \) temperaturkoefficient \(\mathrm{ K^{-1} }\)
\( \eta \) nyttevirkning
\( \lambda \) bølgelængde \(\mathrm{ m }\) meter
\( \mu \) gnidningskoefficient
\( \rho \) densitet \(\mathrm{ kg/m^3 }\)
\( \rho \) resistivitet \(\mathrm{ \Omega \, m }\)

Det græske alfabet

bogstav \( \alpha, A \) \( \beta, B \) \( \gamma, \Gamma \) \( \delta, \Delta \) \( \epsilon, E \) \( \zeta, Z \) \( \eta, H \) \( \theta, \Theta \) \( \iota, I \) \( \kappa, K \) \( \lambda, \Lambda \) \( \mu, M \)
navn alfa beta gamma delta epsilon zeta eta theta iota kappa lambda my
bogstav \( \nu, N \) \( \xi, \Xi \) \( o, O \) \( \pi, \Pi \) \( \rho, P \) \( \sigma, \Sigma \) \( \tau, T \) \( \upsilon, \Upsilon \) \( \varphi, \Phi \) \( \chi, X \) \( \psi, \Psi \) \( \omega, \Omega \)
navn ny ksi omikron pi rho sigma tau ypsilon phi chi psi omega