Fysik B (Orbit)

Generelle oversigter

Oversigt over kapitlerne

Intro

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
kraft \( F \) \(\mathrm{ N }\) Newton
tyngdeaccelerationen \( g \) \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( g = 9{,}82 \, \mathrm{ m/s^2 }\)
volumen (rumfang) \( V \) \(\mathrm{ m^3 }\)
densitet (massefylde) \( \rho \) \(\mathrm{ kg/m^3 }\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{g/cm^3} = 1 \, \mathrm{g/mL} = 1000 \, \mathrm{kg/m^3} \] \[ 1 \, \mathrm{cm^3} = 10^{-3} \, \mathrm{L} = 10^{-6} \, \mathrm{m^3} \]
Tyngdekraft \[ F = m \cdot g \]
Rumfang af kugle \[ V = \frac43 \pi R^3 \]
Runfang af cylinder \[ V = \frac\pi4 d^2 h \]
Densitetsformlen \[\rho = \frac mV\]
Tilvækst \[\Delta x = \text{slutværdi af }x - \text{startværdi af }x\]
Procentvis afvigelse \[\text{%-afvigelse} = \frac{\mathrm{målt\ værdi} - \mathrm{tabelværdi}}{\mathrm{tabelværdi}}\]

Energi

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
tid \( t \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
energi \( E \) \(\mathrm{ J }\) joule
effekt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt
temperatur \( T \) \(\mathrm{ {}^\circ C, K }\) grader celcius, kelvin
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
varmefylde (specifik varmekapacitet) \( c \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{J}{kg \cdot {}^\circ C} }\)
fordampningsvarme \( L_{\mathrm{f}} \) \(\mathrm{ J/kg }\)
smeltevarme \( L_{\mathrm{s}} \) \(\mathrm{ J/kg }\)
brændværdi \( B \) \(\mathrm{ J/kg }\)
hastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)
tyngdeaccelerationen \( g \) \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( g = 9{,}82 \, \mathrm{m/s^2} \)
højde \( h \) \(\mathrm{ m }\) meter
nyttevirkning \( \eta \)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6 \, \mathrm{J} = 3{,}6 \, \mathrm{MJ} \] \[ 1 \, T_{\mathrm{K}} = T_{\mathrm{C}} + 271{,}15 \, \mathrm{K} \]
Effekt \[ P = \frac{\Delta E}{\Delta t}\]
Termisk energi \[ \Delta E_{\mathrm{termisk}} = m \cdot c \cdot \Delta T \]
Smeltning \[ L_{\mathrm{s}} = \frac{\Delta E}{\Delta m} \]
Fordampning \[ L_{\mathrm{f}} = \frac{\Delta E}{\Delta m} \]
Kemisk energi \[ \Delta E_{\mathrm{kemisk}} = B \cdot \Delta m \]
Hastighed \[v = \frac{s}{t}\]
Kinetisk energi \[E_{\mathrm{kinetisk}} = \frac12 m v^2\]
Potentiel energi \[E_{\mathrm{potentiel}} = m \cdot g \cdot h\]
Mekanisk energi \[E_{\mathrm{mekanisk}} = E_{\mathrm{potentiel}} + E_{\mathrm{kinetisk}}\]
Nyttevirkning \[ \eta = \frac{\Delta E_{\mathrm{nytte}}}{\Delta E_{\mathrm{tilført}}} \]

Bølger

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{ m }\) meter
frekvens \( f \) \(\mathrm{ Hz = s^{-1} }\) hertz
periode \( T \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
bølgehastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)

Svingningstid og periode \[ f = \frac1T \quad\text{eller}\quad T = \frac1f\]
Bølgeligningen \[ v = f \cdot \lambda \]

Lyd

effekt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt
areal \( A \) \(\mathrm{ m^2 }\)
lydstyrke (lydniveau) \( L \) \(\mathrm{ dB }\) decibel
lydintensitet \( I \) \(\mathrm{ W/m^2 }\)
høretærsklen \( I_0 \) \(\mathrm{ W/m^2 }\) \( I_0 = 1 \cdot 10^{-12} \, \mathrm{W/m^2} \)
partialtonenummer\(^\ast\) \( n \)
længde af svingende streng \( L \) \(\mathrm{ m }\) meter
\(^\ast\) Den \(n\)'te overtone er det samme som den \((n+1)\)'te partialtone, og grundtonen er den 1. partialtone.

Lydintensitet \[ I = \frac PA \]
Lydstyrke \[ L = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \]
Stående svingning på streng og i åbent rør \[ f_n = n \cdot f_1 \]
Stående svingning på streng og i åbent rør \[ L = n \cdot \frac12 \cdot \lambda_n \]
Stående svingning i halvåbent rør \[ L = (2 \cdot n - 1) \cdot \frac{\lambda_n}{4} \]
Stående svingning i halvåbent rør \[ f_n = (2 \cdot n - 1) \cdot f_1 \]
Dopplereffekt (bevægelse mod os) \[ f_1 = \frac{v_{\mathrm{lyd}}}{v_{\mathrm{lyd}} - u} \cdot f \]
Dopplereffekt (bevægelse væk fra os) \[ f_1 = \frac{v_{\mathrm{lyd}}}{v_{\mathrm{lyd}} + u} \cdot f \]

Lys

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
afbøjningsorden \( n \)
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{ m }\) meter
gitterkonstant (afstand imellem spalter) \( d \) \(\mathrm{ m }\) meter
\(n\)'te afbøjningsvinkel \( \varphi_n \) \(\mathrm{ }\)
frekvens \( f \) \(\mathrm{ Hz = s^{-1} }\) hertz

Gitterligningen \[ n \cdot \lambda = d \cdot \sin(\varphi_n) \]

Elektricitet

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
elementarladningen \( e \) \(\mathrm{C}\) \(e = \mathrm{ 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{C}}\)
elektrisk strømstyrke \( I \) \(\mathrm{ A }\) ampere
ladning \( Q \) \(\mathrm{ C }\) coulomb
tid \( t \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
spænding(sforskel) \( U \) \(\mathrm{ V }\) volt
omsat elektrisk energi \( E_{\mathrm{el}} \) \(\mathrm{ J }\) joule
resistans (modstand) \( R \) \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
effelt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt
polspænding \( U_{\mathrm{p}} \) \(\mathrm{ V }\) volt
hvilespænding \( U_0 \) \(\mathrm{ V }\) volt
indre modstand \( R_{\mathrm{i}} \) \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
ydre modstand \( R_{\mathrm{y}} \) \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
kortslutningsstrøm \( I_{\mathrm{K}} \) \(\mathrm{ A }\) ampere
resistivitet \( \rho \) \(\mathrm{ \Omega \, m }\)
længde \( l \) \(\mathrm{ m }\) meter
tværsnitsareal \( A \) \(\mathrm{ m^2 }\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \frac{\Omega \cdot \mathrm{mm^2}}{\mathrm{m}} = 10^{-6} \, \Omega \cdot \mathrm{m} \]
Strømstyrke \[ I = \frac{Q}{t} \]
Strømforgrening (Kirchhoffs 1. lov) \[ \sum I_{\mathrm{ind}} = \sum I_{\mathrm{ud}} \]
Spænding \[ U = \frac{E_{\mathrm{el}}}{Q} \]
Ohms lov \[ U = R \cdot I \]
Effekt \[ P = \frac Et \]
Elektrisk effekt \[ P = U \cdot I\]
Joules lov \[ P = R \cdot I^2 \quad\text{og}\quad P = \frac{U^2}{R}\]
Ideel spændingskilde \[ U_{\mathrm{p}} = U_0 - R_{\mathrm{i}} \cdot I \]
Kortslutningsstrøm \[ I_{\mathrm{K}} = \frac{U_0}{R_{\mathrm{i}}} \]
Ohms 2. lov \[ U_0 = (R_{\mathrm{i}} + R_{\mathrm{y}}) \cdot I \]
Resistans i en ledning \[ R = \rho \cdot \frac{l}{A} \]
Seriekoblede komponenter \[ I_1 = I_2 \] \[ U_{\mathrm{total}} = U_1 + U_2 \] \[ R = R_1 + R_2\]
Parallelkoblede elementer \[ I_{\mathrm{total}} = I_1 + I_2 \] \[ U_1 = U_2 \] \[ \frac1{R} = \frac1{R_1} + \frac1{R_2}\]

Elektromagnetisk stråling

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
fotonenergi \( E_{\mathrm{fot}} \) \(\mathrm{ J }\) joule
Plancks konstant \( h \) \(\mathrm{ J \, s }\) \( h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J \, s} \)
frekvens \( f \) \(\mathrm{ Hz = s^{-1} }\) hertz
bølgelængde ved maksimal intensitet \( \lambda_{\mathrm{top}} \) \( \mathrm{ m } \) meter
temperatur \( T \) \(\mathrm{ K }\) kelvin
Stefan-Bolzmanns konstant \( \sigma \) \(\mathrm{ \frac{W}{m^2\cdot K^4} }\) \( \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{ \frac{W}{m^2\cdot K^4} } \)
strålingsintensitet \( I \) \(\mathrm{ W/m^2 }\)
strålingseffekt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt
afstand \( r \) \(\mathrm{ m }\) meter

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{J} \]
Fotonenergi \[ E_{\mathrm{fot}} = h \cdot f \]
Wiens forskydningslov for temperaturstråling \[ \lambda_{\mathrm{top}} \cdot T = 2{,}9 \cdot 10^{-3} \, \mathrm{m \cdot K} \]
Stefan-Bolzmanns lov \[ I = \sigma \cdot T^4 \] \[ P = A \cdot \sigma \cdot T^4 \]
Afstandskvadratloven \[ I = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \]

Bohrs stommodel

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
Plancks konstant \( h \) \(\mathrm{ J \, s }\) \( 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{ J \, s } \)
frekvens \( f \) \(\mathrm{ Hz } = \mathrm{ s^{-1} }\)
energi af \(n\)'te stationære tilstand \( E_n \) \( \mathrm{J} \) joule
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{ m/s }\) \( c = 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s} \)
Rydbergkonstanten \( R \) \(\mathrm{ m^{-1} }\) \( R = 1{,}097 \cdot 10^7 \, \mathrm{m^{-1}} \)
stationær tilstands nummer \( n \)
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{ m }\) meter

Bohr's 2. postulat \[ h \cdot f = E_n - E_m \]
Hydrogenatomets energiniveauer \[ E_n = - h \cdot c \cdot R \cdot \frac1{n^2} = \frac{-13{,}6 \, \mathrm{eV}}{n^2} \]
Balmerserien \[ \frac 1 \lambda = R \cdot \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \]
Rydbergformlen \[ \frac 1 \lambda = R \cdot \left( \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \]

Rejsen til planeterne

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
kraft \( F \) \(\mathrm{ N }\) newton
gravitationskonstanten \( G \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{N\,m^2}{kg^2} }\) \( 6{,}67 \cdot 10^{-11} \, \displaystyle\mathrm{ \frac{N\,m^2}{kg^2} } \)
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
afstand \( r \) \(\mathrm{ m }\) meter
baneradius \( R \) \(\mathrm{ AE }\) den astronomiske enhed
omløbstid \( T \) \(\mathrm{ år }\) år

Gravitationsloven \[ F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \]
Keplers 3. lov \[ \frac{R^3}{T^2} = 1 \, \mathrm{\frac{AE^3}{år^2}} \]

Mekanik

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
middelhastighed \( v_{\mathrm{m}} \) \(\mathrm{ m/s }\)
placering, sted \( s \) \(\mathrm{ m }\) meter
tid \( t \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
(øjebliks)hastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)
acceleration \( a \) \(\mathrm{ m/s^2 }\)
middelacceleration \( a_{\mathrm{m}} \) \(\mathrm{ m/s^2 }\)
tyngdeaccelerationen \( g \) \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( 9{,}82 \, \mathrm{ m/s^2 } \)
kraft \( F \) \(\mathrm{ N }\) newton
arbejde \( A \) \(\mathrm{ J }\) joule
vinkel imellem kraft og bevægelsesretning \( \varphi \) \(\mathrm{ J }\) joule
gnidningskoefficient \( \mu \)
normalkraft \( F_{\mathrm{N}} \) \(\mathrm{ N }\) newton
tryk \( p \) \(\mathrm{ Pa }\) pascal
areal \( A \) \(\mathrm{ m^2 }\)
volumen \( V \) \(\mathrm{ m^3 }\)
dybde under væskeoverflade \( h \) \(\mathrm{ m }\) meter
densitet \( \rho \) \(\mathrm{ kg/m^3 }\)
kraftmoment \( H \) \(\mathrm{ N \cdot m }\)

Middelhastighed \[ v_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \]
(Øjebliks)hastighed \[ v(t) = s'(t) \]
Fart \[ \mathrm{fart} = |v(t)| \]
Middelacceleration \[ a_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \]
(Øjebliks)acceleration \[ a(t) = v'(t) \]
Middelhastighed \[ v_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \]
Bevægelse med konstant hastighed \[ s = v_0 \cdot t + s_0 \]
Bevægelse med konstant acceleration \[ v = a_0 \cdot t + v_0 \] \[ s = \frac12 \cdot a_0 \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0 \] \[ s_2 - s_1 = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot a_0} \]
Areal og strækning \[ s_2 - s_1 = \int_{t_1}^{t_2} v \cdot \mathrm{d}t\]
Tyngdekraft \[ F_{\mathrm{tyn}} = m \cdot g \]
Resulterende kraft \[ \mathbf{F}_{\mathrm{res}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{F}_n \]
Newtons 2. lov \[ F_{\mathrm{res}} = m \cdot a \]
En krafts arbejde \[ A = F \cdot s \cdot \cos(\varphi) \]
Kinetisk energi \[ E_{\mathrm{kin}} = \frac12 \cdot m \cdot v^2 \]
Potentiel energi (i tyngdefeltet) \[ E_{\mathrm{pot}} = m \cdot g \cdot h \]
Mekanisk energi \[ E_{\mathrm{mek}} = E_{\mathrm{kin}} + E_{\mathrm{pot}} \]
Coulombs gnidningslov \[ F_{\mu} = \mu \cdot F_{\mathrm{N}} \]
Gnidningskraftens arbejde \[ A_{\mathrm{gn id}} = -F_{\mu} \cdot s \]
Ændring af mekanisk energi \[ \Delta E_{\mathrm{mek}} = A_{\mathrm{ydre}} \]
Tryk \[ p = \frac{F}{A} \]
Tryk i en væske \[ p = g \cdot \rho \cdot h \]
Opdrift \[ F_{\mathrm{op}} = \rho_{\mathrm{v}} \cdot g \cdot V \]
Kraftmoment \[ H = F \cdot r \]
Vægtstangsreglen \[ H_1 = H_2 \]

Kernefysik – stråling og radioaktivitet

Bemærk, at i dette kapitel bruges symbolet \(A\) både for nukleontal og aktivitet, og symbolet \(N\) bruges både for neutrontal (i en enkelt kerne) og antal af radioaktive kerner.

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
nukleontal \( A \)
atomnummer (ladningstal) \( Z \)
neutrontal \( N \)
antal radioaktive kerner \( N \)
henfaldskonstant \( k \) \(\mathrm{ s^{-1} }\)
halveringstid \( T_{\frac12} \) \(\mathrm{ s }\) sekunder
aktivitet \( A \) \(\mathrm{ Bq } = \mathrm{ s^{-1} } \) becquerel
strålingsintensitet \( I \) \(\mathrm{ W/m^2 }\)
halveringstykkelse \( X_{\frac12} \) \(\mathrm{ m }\) meter
strålingseffekt \( P \) \(\mathrm{ W }\) watt
absorberet dosis \( D \) \(\mathrm{ Gy }\) gray
dosishastighed \( \dot D \) \(\mathrm{ Gy/s }\)
dosisækvivalent \( H \) \(\mathrm{ Sv }\) sievert
kvalitetsfaktor \( Q \) \(\mathrm{ Sv/Gy }\)
energi \( E \) \(\mathrm{ J }\) joule
masse \( m \) \(\mathrm{ kg }\) kilogram
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{ m/s }\) \( c = 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s} \)
Q-værdi \( Q \) \(\mathrm{ J }\) joule

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{u} = 1{,}6605 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \] \[ 1 \, \mathrm{u} \cdot c^2 = 931{,}5 \, \mathrm{MeV} \]
Nukleontal \[ A = Z + N \]
Henfaldsloven \[ N(t) = N_0 \cdot \mathrm{e}^{-k\cdot t} \] \[ N(t) = N_0 \cdot \left( \frac12 \right)^{\displaystyle{\frac{t}{T_{\frac12}}}} \]
Halveringstid \[ T_{\frac12} = \frac{\ln(2)}{k} \]
Aktivitet \[ A = -\frac{\Delta N}{\Delta t} \] \[ A(t) = -N'(t) \] \[ A(t) = A_0 \cdot \mathrm{e}^{-k \cdot t} \] \[ A = k \cdot N \]
Antal kerner \[ \frac{m}{m_{\mathrm{kerne}}} = \frac{m}{A \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg}} \]
Absorption af gammastråling \[ I(x) = I_0 \cdot \mathrm{e}^{-mu \cdot x} \]
Halveringstykkelse \[ X_{\frac12} = \frac{\ln(2)}{\mu} \]
Afstandskvadratloven for gammastråling \[ I(r) = \frac{A \cdot E_{\gamma}}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \]
Absorberet dosis \[ D = \frac E m \]
dosishastighed \[ \dot D = \frac P m \]
Dosisækvivalent \[ H = Q \cdot D \]
Ækvivalens imellem masse og energi \[ E = m \cdot c^2 \]
Q-værdi \[ Q = -\Delta m \cdot c^2 \]

Rejsen til stjernerne

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
parallakse \( \varphi \) \( {}^\circ \)
afstand til stjerne \( d \) km kilometer
tilsyneladende størrelsesklasse \( m \)
absolut størrelsesklasse \( M \)
frekvens \( f \) \(\mathrm{ Hz }\) hertz
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{ m/s }\) \( c = 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s} \)
hastighed \( v \) \(\mathrm{ m/s }\)
rødforskydning \( z \)
Hubbles konstant \( H \) \(\mathrm{ \frac{km}{s \cdot Mly} }\) \( H = 22{,}4 \, \mathrm{ \frac{km}{s \cdot Mly} } \)
tid \( t \) \(\mathrm{ s }\) sekunder

enhedsomregning \[ 1 \, \mathrm{pc} = 206 265 \, \mathrm{AE} = 3{,}086 \cdot 10^13 \, \mathrm{km} = 3{,}26 \, \mathrm{lysår} \]
Afstand til stjerne (paralleakemetoden) \[ d = \frac{ 149{,}6 \cdot 10^6 \, \mathrm{km} }{\sin(\varphi)} \]
Afstand til stjerne (størrelsesklassemetoden) \[ d = 10^{\frac{m-M+5}{5}} \]
Doppler-effekten for lys \[ f = \frac{c}{c + v} \cdot f_0 \]
Rødforskydning \[ z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \] \[ v = z \cdot c \]
Hubbles lov \[ v = H \cdot d \]
Universets alder \[ t = \frac 1 H \]

10-talspotenser og præfikser

Titalspotens Præfiks Forkortelse Tal Talnavn
\(10^{18}\) exa- E 1 000 000 000 000 000 000 trillion
\(10^{15}\) peta- P 1 000 000 000 000 000 billiard
\(10^{12}\) tera- T 1 000 000 000 000 billion
\(10^{9}\) giga- G 1 000 000 000 milliard
\(10^{6}\) mega- M 1 000 000 million
\(10^{3}\) kilo- k 1 000 tusind
\(10^{2}\) hekto- h 100 hundred
\(10^{1}\) deka- da 10 ti
\(10^{0}\) 1
\(10^{-1}\) deci- d 0,1 tiendedele
\(10^{-2}\) centi- c 0,01 hundrededele
\(10^{-3}\) milli- m 0,001 tusindedele
\(10^{-6}\) mikro- \(\mu\) 0,000 001 milliontedele
\(10^{-9}\) nano- n 0,000 000 001 milliardtedele
\(10^{-12}\) pico- p 0,000 000 000 001 billiontedele
\(10^{-15}\) femto- p 0,000 000 000 000 001 billiardtedele
\(10^{-18}\) atto- p 0,000 000 000 000 000 001 trilliontedele

Størrelser, symboler og SI-enheder

Symbol Størrelse Enhed Navn/værdi
\( a \) acceleration \(\mathrm{ m/s }\)
\( a_{\text{m}} \) middelacceleration \(\mathrm{ m/s }\)
\( A \) areal \(\mathrm{ m^2 }\)
\( A \) arbejde \(\mathrm{ J }\) joule
\( A \) aktivitet \(\mathrm{ Bq } = \mathrm{ s^{-1} }\) becquerel
\( A \) nukleontal (massetal)
\( B \) brændværdi \(\mathrm{ J/kg }\)
\( c \) specifik varmekapacitet \(\displaystyle\mathrm{ \frac J{kg\,{}^\circ C} }\)
\( c \) lysets hastighed \(\mathrm{ m/s }\) \( 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{ m/s } \)
\( d \) gitterkonstant (afstand imellem spalter) \(\mathrm{ m }\) meter
\( d \) afstand til stjerne \(\mathrm{ km }\) kilometer
\( D \) absorberet dosis \(\mathrm{ Gy }\) gray
\( \dot D \) dosishastighed \(\mathrm{ Gy/s }\)
\( e \) elementarladningen \(\mathrm{C}\) \(e = \mathrm{ 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{C}}\)
\( E \) energi \(\mathrm{ J }\) joule
\( f \) frekvens \(\mathrm{ Hz } = \mathrm{ s^{-1} }\)
\( F \) kraft \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\text{N}} \) normalkraft \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\text{op}} \) opdrift \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\text{res}} \) resultant (resulterende kraft) \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\text{tyn}} \) tyngdekraft \(\mathrm{ N }\) newton
\( F_{\mu} \) gnidningskraft \(\mathrm{ N }\) newton
\( g \) tyngdeaccelerationen \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( 9{,}82 \, \mathrm{ m/s^2 } \)
\( G \) gravitationskonstanten \(\displaystyle\mathrm{ \frac{N\,m^2}{kg^2} }\) \( 6{,}67 \cdot 10^{-11} \, \displaystyle\mathrm{ \frac{N\,m^2}{kg^2} } \)
\( h \) højde \(\mathrm{ m }\) meter
\( h \) dybde \(\mathrm{ m }\) meter
\( h \) Plancks konstant \(\mathrm{ J \, s }\) \( 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{ J \, s } \)
\( H \) kraftmoment \(\mathrm{ N \cdot m }\)
\( H \) ækvivalent dosis \(\mathrm{ Sv }\) sievert
\( H \) Hubblekonstanten \(\displaystyle\mathrm{ \frac{km/s}{Mly} }\) \( 22{,}4 \, \displaystyle\mathrm{ \frac{km/s}{Mly} } \)
\( I \) intensitet \(\mathrm{ W/m^2 }\)
\( I \) elektrisk strømstyrke \(\mathrm{ A }\) ampere
\( I_{\text{K}} \) kortslutningsstrøm \(\mathrm{ A }\) ampere
\( I_0 \) høretærsklen \(\mathrm{ W/m^2 }\) \( I_0 = 1 \cdot 10^{-12} \, \mathrm{ W/m^2 } \)
\( k \) henfaldskonstant \(\mathrm{ s^{-1} }\)
\( l \) længde \(\mathrm{ m }\) meter
\( L \) længde af svingende streng \(\mathrm{ m }\) meter
\( L \) lydstyrke (lydniveau) \(\mathrm{ dB }\) decibel
\( L_{\text{s}} \) smeltevarme \(\mathrm{ kJ/kg }\)
\( L_{\text{f}} \) fordampningsvarme \(\mathrm{ kJ/kg }\)
\( m \) masse \(\mathrm{ kg }\) kilogram
\( m \) nummer på energiniveau
\( m_{\text{p}} \) protonens masse \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\text{p}} = 1{,}672621154 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \)
\( m_{\text{n}} \) neutronens masse \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\text{n}} = 1{,}674929 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \)
\( m_{\mathrm{e}} \) elektronens masse \(\mathrm{ kg }\) \( m_{\mathrm{e}} = 9{,}109382 \cdot 10^{-31} \, \mathrm{kg} \)
\( n \) partialtonenummer
\( n \) afbøjningsorden
\( n \) nummer på energiniveau
\( N \) antal radioaktive kerner
\( N \) neutrontal
\( p \) tryk \(\mathrm{ Pa }\) pascal
\( P \) effekt \(\mathrm{ W }\) watt
\( Q \) kvalitetsfaktor \(\mathrm{ Sv/Gy }\)
\( Q \) ladning \(\mathrm{ C }\) coulomb
\( Q \) Q-værdi \(\mathrm{ J }\) joule
\( r \) afstand \(\mathrm{ m }\) meter
\( R \) resistans (modstand) \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
\( R \) baneradius \(\mathrm{ m }\) meter
\( R \) Rydbergkonstanten \(\mathrm{ m^{-1} }\) \( R = 1{,}097 \cdot 10^7 \, \mathrm{m^{-1}} \)
\( R_{\text{i}} \) indre resistans \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
\( R_{\text{y}} \) ydre resistans \(\mathrm{ \Omega }\) ohm
\( s \) placering, sted \(\mathrm{ m }\) meter
\( s \) tilbagelagt vejstrækning \(\mathrm{ m }\) meter
\( t \) tid \(\mathrm{ s }\) sekunder
\( T \) periode \(\mathrm{ s }\) sekunder
\( T \) temperatur \(\mathrm{ {}^\circ C, K }\) grader celcius, kelvin
\( T \) omløbstid \(\mathrm{ s }\) sekunder
\( T_{\frac12} \) halveringstid \(\mathrm{ s }\) sekunder
\( U \) spænding(sforskel) \(\mathrm{ V }\) volt
\( U_{\text{P}} \) hvilespænding \(\mathrm{ V }\) volt
\( U_0 \) hvilespænding \(\mathrm{ V }\) volt
\( v \) hastighed \(\mathrm{ m/s }\)
\( v_{\text{m}} \) middelhastighed \(\mathrm{ m/s }\)
\( V \) volumen \(\mathrm{ m^3 }\)
\( X_{\frac12} \) halveringstykkelse \(\mathrm{ m }\) meter
\( z \) rødforskydning
\( Z \) protontal (atomnummer)
\( \eta \) nyttevirkning
\( \lambda \) bølgelængde \(\mathrm{ m }\) meter
\( \lambda_{\text{top}} \) bølgelængde ved maksimal intensitet \(\mathrm{ m }\) meter
\( \mu \) gnidningskoefficient
\( \rho \) densitet \(\mathrm{ kg/m^3 }\)
\( \rho \) resistivitet \(\mathrm{ \Omega \, m }\)
\( \sigma \) Stefan-Bolzmann konstant \(\mathrm{ \frac{W}{m^2\cdot K^4} }\) \( \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{ \frac{W}{m^2\cdot K^4} } \)
\( \varphi \) vinkel \({}^\circ\)

Det græske alfabet

bogstav \( \alpha, A \) \( \beta, B \) \( \gamma, \Gamma \) \( \delta, \Delta \) \( \epsilon, E \) \( \zeta, Z \) \( \eta, H \) \( \theta, \Theta \) \( \iota, I \) \( \kappa, K \) \( \lambda, \Lambda \) \( \mu, M \)
navn alfa beta gamma delta epsilon zeta eta theta iota kappa lambda my
bogstav \( \nu, N \) \( \xi, \Xi \) \( o, O \) \( \pi, \Pi \) \( \rho, P \) \( \sigma, \Sigma \) \( \tau, T \) \( \upsilon, \Upsilon \) \( \varphi, \Phi \) \( \chi, X \) \( \psi, \Psi \) \( \omega, \Omega \)
navn ny ksi omikron pi rho sigma tau ypsilon phi chi psi omega