Fysik B (En verden af fysik)

Oversigt over kapitlerne

Generelle oversigter

Introduktion til fysik

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
densitet (massefylde) \(\rho\) \(\mathrm{kg/m^3}\)
masse \(m\) \(\mathrm{kg}\) kilogram
volumen (rumfang) \(V\) \(\mathrm{m^3}\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{g/cm^3} = 1 \, \mathrm{g/mL} = 1000 \, \mathrm{kg/m^3} \] \[ 1 \, \mathrm{m^3} = 10^{-3} \, \mathrm{L} = 10^{-6} \, \mathrm{m^3} \]
Procentvis afvigelse \[\text{%-afvigelse} = \frac{\mathrm{målt\ værdi} - \mathrm{tabelværdi}}{\mathrm{tabelværdi}}\]
Densitetsformlen \[\rho = \frac mV\]

Energi

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
energi \(E\) \(\mathrm{J}\) joule
masse \(m\) \(\mathrm{kg}\) kilogram
brændværdi \(B \) \(\mathrm{J/kg}\)
tid \(t\) \(\mathrm{s}\) sekund
effekt \( P \) \(\mathrm{W}\) watt
temperatur \( T \) \(\mathrm{K}\) eller \(\mathrm{{}^\circ C}\) kelvin, grad celcius
specifik varmekapacitet \( c \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{J}{kg \, {}^\circ C} }\)
nyttevirkning \( \eta \)
specifik smeltevarme \( L_{\mathrm{s}} \) \(\mathrm{kJ/kg}\)
specifik fordampningsvarme \( L_{\mathrm{f}} \) \(\mathrm{kJ/kg}\)

Enhedsomregninger \[ 1 \mathrm{kWh} = 3,6 \mathrm{MJ } \] \[ \frac{T_{\mathrm{celcius}}}{{}^\circ\mathrm{C}} = \frac{T_{\mathrm{kelvin}}}{\mathrm{K}} - 273{,}15 \] \[ \frac{T_{\mathrm{kelvin}}}{\mathrm{K}} = \frac{T_{\mathrm{celcius}}}{{}^\circ\mathrm{C}} + 273{,}15 \]
Kemisk energi \[E_{\mathrm{kemisk}} = B \cdot m_{\mathrm{forbrændt}}\]
Elektrisk energi \[E_{\mathrm{elektrisk}} = P \cdot t\]
Termisk energi \[E_{\mathrm{termisk}} = m \cdot c \cdot \Delta T\]
Temperaturændring \[ \Delta T = T_{\mathrm{slut}} - T_{\mathrm{start}} \]
Nyttevirkning \[ \eta = \frac{E_{\mathrm{nyttig}}}{E_{\mathrm{tilført}}} \cdot 100\% \]
Energi til smeltning \[ E_{\mathrm{latent}} = L_{\mathrm{s}} \cdot m_{\mathrm{smeltet}}\]
Energi til fordampning \[ E_{\mathrm{latent}} = L_{\mathrm{f}} \cdot m_{\mathrm{fordampet}} \]

Bølger, lyd og lys

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
Periode \( T \) \(\mathrm{s}\) sekund
frekvens \( f \) \(\mathrm{Hz}\) hertz \(\mathrm{Hz}\) er det samme som \(\mathrm{s^{-1}}\)
udbredelseshastighed (bølgehastighed) \( v \) \(\mathrm{m/s}\)
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{m}\) meter
lydens hastighed \( v \) \(\mathrm{m/s}\)
partialtonenummer \( n \)
længde af svingende streng / luftsøjle \( L \) \(\mathrm{ m }\) meter
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{m/s}\) \( c = 3{,}00 \cdot 10^{8} \, \mathrm{m/s} \)
spaltetal \( S \) \(\mathrm{m^{-1}}\)
gitterkonstant \( d \) \(\mathrm{m}\) meter
afbøjningsorden \( n \)
afbøjningsvinkel \( \theta \)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{m^{-1}} = 10^{-3} \, \mathrm{mm^{-1}} = 10^{-9} \, \mathrm{nm^{-1}} \] \[ 1 \, \mathrm{nm^{-1}} = 10^6 \, \mathrm{mm^{-1}} = 10^9 \, \mathrm{m^{-1}} \]
Frekvens og periode \[ T = \frac 1f \qquad\iff\qquad f = \frac 1T\]
Bølgeligningen \[ v = \lambda \cdot f\]
Bølgelængde for \(n\)'te partialtone på svingende streng \[ \lambda = 2 \cdot \frac Ln \]
Overtonemønster for svingende streng \[ f_n = n \cdot f_1 \]
Gitterkonstant og spaltetal \[ d = \frac 1S \qquad\iff\qquad S = \frac 1d \]
Gitterligningen \[ \sin(\theta) = \frac{n \cdot \lambda}{d} \]

Atomfysik

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
atommasseenhed \( \mathrm{u} \) \(\mathrm{kg}\) \( 1 \mathrm{u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg}\)
protontal \( Z \)
neutrontal \( N \)
nukleontal \( A \)
energi \( E \) \(\mathrm{J}\) joule
frekvens \( f \) \( \mathrm{Hz} \) hertz \( \mathrm{Hz} \) er det samme som \( \mathrm{s^{-1}} \)
Planck konstanten \( h \) \(\mathrm{J}\) \( h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J\cdot s}\)

Nukleontallet \[ A = Z + N \]
Fotonenergi \[ E_{\mathrm{foton}} = h \cdot f \]
Absorbtion, overgang fra tilstand \(n\) til \(m\) \[ E_{\mathrm{tilført}} = E_m - E_n \]
Emmision, overgang fra tilstand \(m\) til \(n\) \[ E_{\mathrm{foton}} = E_m - E_n \]

Universet

Størrelse Symbol Enhed
astronomisk enhed \( AE \) \(\mathrm{km}\) \( 1 \, \mathrm{AE} = 150 \cdot 10^6 \,\mathrm{km} \)
jordmasse \( M_{\mathrm{E}} \) \(\mathrm{kg}\) \( 1 \, M_{\mathrm{E}} = 5{,}97 \cdot 10^{24} \,\mathrm{kg} \)
lysår \( \mathrm{ly} \) \(\mathrm{km}\) \( 1 \, \mathrm{ly} = 9{,}46 \cdot 10^{12} \,\mathrm{km} \)
Hubble konstanten \( H_0 \) \(\displaystyle\mathrm{\frac{km/s}{Mly}}\) \( H_0 = 22{,}4 \, \displaystyle\frac{\mathrm{km/s}}{\mathrm{Mly}} \)
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{km/s}\) \( c = 300 \, 000 \,\mathrm{km/s} \)
hastighed \( v \) \(\mathrm{km/s}\)
afstand \( r \) \(\mathrm{km}\)
rødforskydning \( z \)

Hubbles lov \[ v = H_0 \cdot r \]
Rødforskydning \[ z = \frac{\lambda_{\mathrm{observeret}} - \lambda_{\mathrm{laboratorie}}}{\lambda_{\mathrm{laboratorie}}} \]
Galaksers hastighed \[ v = z \cdot c \]

Elektriske kredsløb

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
Ladning \(q\) \(\mathrm{C}\) coulomb
Elementarladningen \(e\) \(\mathrm{C}\) \(e = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{C}\)
Strømstyrke \(I\) \(\mathrm{A}\) ampere \(A = C/s\)
Spændingsforskel \(U\) \(\mathrm{V}\) volt \(V = J/C\)
Effekt \(P\) \(\mathrm{W}\) \(W = J/s = V \cdot A\)
Resistans \(R\) \(\Omega\) ohm \(\Omega = V/A\)
Resistivitet \(\rho\) \(\Omega \cdot \mathrm{m}\)
Temperaturkoefficienten \(\alpha\) \({}^{\circ}\mathrm{C}^{-1}\)
Belysningsstyrke \(E\) \(\mathrm{lx}\) lux

Strømstyrke \[I = \frac{q}{t}\]
Spændingsforskel \[U = \frac{E_{\mathrm{elektrisk}}}{q}\]
Elektrisk effekt \[ P = \frac{E_{\mathrm{elektrisk}}}{t} = U \cdot I\]
Resistans \[ R = \frac{U}{I}\]
Ohms lov for en resistor \[ U = R \cdot I \]
Effekt i en resistor (Joules lov) \[ P = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}\]
Erstatningsresistans for serieforbindelse \[ R_\mathrm{E} = R_1 + R_2 + \dots \]
Erstatningsresistans for parallelforbindelse \[ R_\mathrm{E} = \left(\frac1{R_1} + \frac1{R_2} + \dots\right)^{-1} \]
Resistans i metaltråd \[ R = \rho \cdot \frac{l}{A}\]
Resistansens temperaturafhængighed \[ R_T = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T - T_0)) \]
Karakteristik af batteri \[ U_{\mathrm{pol}} = U_0 - R_{\mathrm{i}} \cdot I\] \[ I_{\mathrm{max}} = \frac{U_0}{R_{\mathrm{i}}}\]
Steinhart-Hart-ligningen \[ T = \left( a + b \cdot \ln(R) + c \cdot (\ln(R))^3\right)^{-1}\]
Resistans af seriekoblet termistor \[ R_{\mathrm{STC}}= \frac{(U - U_1) \cdot R_1}{U_1}\]
Resistans af fotoresistor \[ R = b \cdot E^{-\gamma} \]

Mekanik

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
Sted \(s\) \(\mathrm{m}\)
Hastighed \(v\) \(\mathrm{m/s}\)
Acceleration \(a\) \(\mathrm{m/s^2}\)
Kraft \(F\) \(\mathrm{N}\) newton \(\mathrm{N} = \frac{\mathrm{kg \cdot m}}{\mathrm{s^2}}\)
Gravitationskonstanten \(G\) \(\mathrm{\frac{N \cdot m^2}{kg^2}}\) \( G = 6{,}674 \cdot 10^{-11} \, \mathrm{\frac{N \cdot m^2}{kg^2}} \)
Tyngdeaccelerationen \(g\) \(\mathrm{m/s^2}\) \(g = 9{,}82 \, \mathrm{m/s^2}\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{km/h} = \frac{1}{3{,}6} \, \mathrm{m/s} \]
Gennemsnitshastighed \[ v_{\mathrm{g}} = \frac{\Delta s}{\Delta t}\]
Gennemsnitsacceleration \[ a_{\mathrm{g}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}\]
Hastighedsfunktion \[ v(t) = s'(t) \]
Accelerationsfunktion \[ a(t) = v'(t) \]
Bevægelse med konstant hastighed \[ s(t) = v_0 \cdot t + s_0 \] \[ v(t) = v_0 \] \[ a(t) = 0 \]
Bevægelse med konstant acceleration \[ s(t) = \frac12 \cdot a_0 \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0 \] \[ v(t) = a_0 \cdot t v_0 \] \[ a(t) = a_0 \] \[ 2 \cdot a_0 \cdot (s - s_0) = v^2 - v_0^2 \]
Tilbagelagt strækning \[ \Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) \mathrm{d}t \]
Ændring i hastighed \[ \Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) \mathrm{d}t \]
Newtons 2. lov \[ F_{\mathrm{res}} = m \cdot a \]
Newtons 3. lov \[ F_{\mathrm{BA}} = -F_{\mathrm{AB}} \]
Gravitationsloven \[ F_G = G \cdot \frac{m \cdot M}{r^2} \]
Tyngdekraft nær jorden \[ F_{\mathrm{tyngde}} = m \cdot g \]
Det frie fald \[ s(t) = - \frac12 \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot t + h_0 \] \[ v(t) = - g \cdot t v_0 \] \[ a(t) = - g \] \[ - 2 \cdot g \cdot (h - h_0) = v^2 - v_0^2 \]
Det skrå kast \[ x(t) = v_0 \cdot \cos(\theta) \cdot t \] \[ y(t) = - \frac12 \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin(\theta) \cdot t + y_0 \] \[ v_x = v_0 \cos(\theta) \] \[ v_y = - g \cdot t + v_0 \cdot \sin(\theta) \] \[ a_x(t) = 0 \] \[ a_y(t) = - g \]
Kasteparablen \[ y(x) = - \frac{g}{2 \cdot v_0 \cdot \cos^2(\theta)} \cdot x^2 + \tan(\theta) \cdot x + y_0 \]
Maksimal længde og højde for skråt kast \[ x_{\mathrm{max}} = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \theta)}{2 \cdot g} \cdot \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot g \cdot y_0}{v_0^2 \cdot \sin^2(\theta)}}\right) \] \[ y_{\mathrm{max}} = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2 \cdot g} + y_0 \]

Mekanisk energi

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
Arbejde \(A\) \(\mathrm{J}\) joule \(\mathrm{J = \frac{kg \cdot m^2}{s^2} = N \cdot m}\)
Statisk gnidningskoefficient \(\mu_{\mathrm{s}}\)
Dynamisk gnidningskoefficient \(\mu_{\mathrm{d}}\)
Dynamisk viskositet \(\eta\) \(\mathrm{\frac{N \cdot s}{m^2}}\)
Reynoldstal \(Re\)

Enhedsomregninger \[ \]
Arbejde for kraft parallel med forskydningen \[A = F \cdot \Delta s\]
Arbejde for ikke-parallel kraft \[ A = F \cdot \Delta s \cdot \cos(\theta) \]
En krafts effekt \[ P = F \cdot v \cdot \cos(\theta) \]
Arbejdssætningen \[ \Delta E_{\mathrm{kinetisk}} = A_{\mathrm{res}} \]
Kinetisk energi \[ E_{\mathrm{kinetisk}} = \frac12 \cdot m \cdot v^2 \]
Tyngdekraftens arbejde og potentiel energi \[ \Delta E_{\mathrm{potentiel}} = - A_{\mathrm{tyngde}} \]
Potentiel energi \[ E_{\mathrm{potentiel}} = m \cdot g \cdot h \]
Mekanisk energi \[ E_{\mathrm{mekanisk}} = E_{\mathrm{kinetisk}} + E_{\mathrm{potentiel}} = \frac12 \cdot m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot h\]
Den mekaniske energis bevarelse \[ v_1^2 + 2 \cdot g \cdot h_1 = v_2^2 + 2 \cdot g \cdot h_2 \]
Gnidningskraftens arbejde \[ A_{\mathrm{gnidning}} = - F_{\mathrm{gnidning}} \cdot \Delta s \]
Gnidningskraft og ændring i mekanisk energi \[ \Delta E_{\mathrm{mekanisk}} = A_{\mathrm{gnidning}} \]
Coulombs gnidningslov \[ F_{\mathrm{gnidning}} = \mu \cdot F_{\mathrm{normal}} \]
Det skrå plan \[ \theta_{\mathrm{max}} = \tan^{-1}(\mu_{\mathrm{s}}) \]
Reynoldstal \[ Re = \frac{2 \cdot \rho \cdot v \cdot r}{\eta} \]
Stokes lov for laminar strømning \[ F_{\mathrm{væskemodstand}} = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot v \]
Luftmodstand ved turbulent strømning \[ F_{\mathrm{luftmodstand}} = \frac12 \cdot \rho \cdot A \cdot c_w \cdot v^2 \]

Tryk

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
Tryk \(p\) \(\mathrm{Pa}\) pascal \(\mathrm{Pa = \frac{N}{m^2}}\)
Standardtryk \(p_0\) \(\mathrm{Pa}\) pascal \(p_0 = 101{,}325 \, \mathrm{kPa}\)
Absolut antal \(N\) \(—\)
Stofmængde \(n\) \(\mathrm{mol}\)
Avogadros konstant \(N_\mathrm{A}\) \(\mathrm{mol}^{-1}\) \(N_\mathrm{A} = 6{,}022 \cdot 10^23 \, \mathrm{mol}^{-1}\)
Gaskonstanten \(R\) \(\mathrm{\frac{J}{mol \cdot K}}\) \(R = 8{,}314 \, \mathrm{\frac{J}{mol \cdot K}} = 8314 \, \mathrm{\frac{L \cdot Pa}{mol \cdot K}} = 0{,}08206 \, \mathrm{\frac{L \cdot atm}{mol \cdot K}} = 0{,}08314 \, \mathrm{\frac{L \cdot bar}{mol \cdot K}}\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{atm} = 101{,}325 \mathrm{kPa} \] \[ 1 \mathrm{bar} = 100 \mathrm{kPa}\] \[ 1 \mathrm{mmHg} = 133 \mathrm{Pa}\]
Tryk \[ P = \frac{F}{A}\]
Idealgasloven \[ p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}\]
Tryk i en væskesøjle \[ p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h\]
Tryk i en gassøjle \[ p = p_0 - \rho \cdot g \cdot h\]
Opdrift \[ F_{\mathrm{opdrift}} = \rho \cdot V \cdot g \]
Flydende legemer \[ \rho_{\mathrm{legeme}} < _{\mathrm{væske}} \] \[ V_{\mathrm{nedsunket}} = \frac{\rho_{\mathrm{legeme}}}{\rho_{\mathrm{væske}}} \cdot V_{\mathrm{legeme}}\]
Hydraulisk kraftforstærkning \[ \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}\]

Kernefysik

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
Planck konstanten \(h\) \(\mathrm{J \cdot s}\) \(h = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J \cdot s}\)
Lysets fart i vacuum \(c\) \(\mathrm{m/s}\) \(c = 2{,}998 \, \mathrm{m/s}\)
Rydbergkonstanten \(R\) \(\mathrm{m^{-1}}\) \(R = 1{,}097 \cdot 10^7 \, \mathrm{m^{-1}}\)
Aktivitet \(A\) \(\mathrm{Bq}\) becquerel \(\mathrm{Bq = s^{-1}}\)
Henfaldskonstant \(k\) \(\mathrm{s^{-1}}\)
Halvetingstid \(T_{1/2}\) \(\mathrm{s}\)
Intensitet \(I\) \(\mathrm{\frac{W}{m^2}}\)
Absorptionskoefficient \(\mu\) \(\mathrm{cm^{-1}}\)
Haleringstykkelse \(x_{1/2}\) \(\mathrm{cm}\)
Absorberet dosis \(D\) \(\mathrm{Gy}\) gray \(\mathrm{Gy} = \mathrm{\frac{J}{kg}}\)
Vægtfaktor \(\omega\)
Dosisækvivalent \(H\) \(\mathrm{Sv}\) sievert \(\mathrm{Sv} = \mathrm{\frac{J}{kg}}\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{ev} = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{J} \] \[ h \cdot c \cdot R = 2{,}180 \, \mathrm{aJ} = 13,61 \, \mathrm{eV} \] \[ h = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J \cdot s} = 4{,}136 \cdot 10^{-15} \, \mathrm{eV \cdot s} \] \[ c^2 = 8{,}98755 \cdot 10^{16} \, \mathrm{\frac{m^2}{s^2}} = 931{,}494 \, \mathrm{\frac{MeV}{u}} \]
Energiniveauer i hydrogenatomet \[ E_n = - \frac{h \cdot c \cdot R}{n^2}\]
Rydbergformlen \[ \frac1{\lambda} = R \left(\frac1{n^2} - \frac1{m^2}\right), \quad (m > n)\]
Alfahenfald \[{}^A_Z X \to {}^{A-4}_{Z-2} Y + {}^4_2 \mathrm{He}\]
Betaminushenfald \[{}^A_Z X \to {}^A_{Z+1} Y + {}^0_{-1} e + \overline{\nu}_e\]
Betaplushenfald \[{}^A_Z X \to {}^A_{Z-1} Y + {}^0_1 e + \nu_e\]
Gammahenfald \[{}^A_Z X \to {}^A_Z X + \gamma\]
Elektronindfangning \[{}^A_Z X + {}^0_{-1} e \to {}^A_{Z-1} Y + \nu_e\]
Massedefekt \[m_\mathrm{defekt} = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M_\mathrm{kerne}\] \[m_\mathrm{defekt} = Z \cdot m_\mathrm{H} + N \cdot m_n - M_\mathrm{kerne}\]
En atomkernes bindingsenergi \[ E_\mathrm{binding} = m_\mathrm{defekt} \cdot c^2\]
Q-værdi \[Q = \Delta E_\mathrm{kinetisk}\] \[Q = - \Delta m \cdot c^2\] \[\Delta m = \sum m_\mathrm{efter} - \sum m_\mathrm{før} \]
Beregning af Q-værdi \[\text{Alfahenfald:} \quad Q = (m_X - m_Y - m_{{}^4\mathrm{He}} \cdot c^2 \] \[\text{Betaminushenfald:} \quad Q = (m_X - m_Y) \cdot c^2 \] \[\text{Betaplushenfald:} \quad Q = (m_X - m_Y - 2 \cdot m_e) \cdot c^2 \]
Aktivitet \[A = - \frac{\mathrm dN}{\mathrm dt}\] \[A = k \cdot N \]
Korrigeret tælletal \[A_\mathrm{korrigeret} = A_\mathrm{målt} - A_\mathrm{baggrund}\] \[ \delta A_\mathrm{korrigeret} = \sqrt{A_\mathrm{målt} + A_\mathrm{baggrund}} \]
Henfaldsloven \[N(t) = N_0 \cdot \mathrm{e}^{-k\cdot t}\] \[N(t) = N_0 \cdot \left(\frac12\right)^{\frac{t}{T_{1/2}}}\]
Halveringstid \[T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}\]
Aktivitet \[A(t) = A_0 \cdot \mathrm{e}^{-k\cdot t}\] \[A(t) = A_0 \cdot \left(\frac12\right)^{\frac{t}{T_{1/2}}}\]
Absorption af gammastråling \[I(x) = I_0 \cdot \mathrm{e}^{-\mu\cdot x}\]
Halveringstykkelse \[x_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\mu}\]
Afstandskvadratloven \[I = \frac{P}{4\cdot \pi \cdot r^2}\]
Absorberet dosis \[D = \frac{E}{m}\]
Dosisækvivalent \[H = \omega \cdot D\]

Stjerner

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
Lysstyrke \(L\) \(\mathrm{W}\) watt
Intensitet \(I\) \(\mathrm{W/m^2}\)
Stefan-Bolzmann konstanten \(\sigma\) \(\mathrm{\frac{W}{m^2 \cdot K^4}}\) \( \sigma = 5{,}670 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{\frac{W}{m^2 \cdot K^4}}\)

Enhedsomregninger \[\text{Lysår: } 1 \, \mathrm{ly} = 9{,}46 \cdot 10^{12} \, \mathrm{km}\] \[\text{Buesekund: } 1'' = \frac1{3600}^\circ \] \[\text{Parsec: } 1 \, \mathrm{pc} = 3{,}26 \, \mathrm{ly} = 3{,}09 \cdot 10^{13} \, \mathrm{km} \]
Parallaksemetoden \[r = \frac1p \quad \text{hvor } r \text{ måles i pc, og } p \text{ i buesek.} \]
Stefan-Bolzmanns lov \[I_0 = \sigma \cdot T^4\]
Lysstyrken af en stjerne \[L = 4 \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \sigma \cdot T^4\]
Keplers 3. lov \[\frac{a^3}{T^2} = \frac{G \cdot M}{4 \cdot \pi^2}\]
Transitdybden \[ \Delta I = \left(\frac{d}{D}\right)^2 \]

10-talspotenser og præfikser

Titalspotens Præfiks Forkortelse Tal Talnavn
\(10^{18}\) exa- E 1 000 000 000 000 000 000 trillion
\(10^{15}\) peta- P 1 000 000 000 000 000 billiard
\(10^{12}\) tera- T 1 000 000 000 000 billion
\(10^{9}\) giga- G 1 000 000 000 milliard
\(10^{6}\) mega- M 1 000 000 million
\(10^{3}\) kilo- k 1 000 tusind
\(10^{2}\) hekto- h 100 hundred
\(10^{1}\) deka- da 10 ti
\(10^{0}\) 1
\(10^{-1}\) deci- d 0,1 tiendedele
\(10^{-2}\) centi- c 0,01 hundrededele
\(10^{-3}\) milli- m 0,001 tusindedele
\(10^{-6}\) mikro- \(\mu\) 0,000 001 milliontedele
\(10^{-9}\) nano- n 0,000 000 001 milliardtedele
\(10^{-12}\) pico- p 0,000 000 000 001 billiontedele
\(10^{-15}\) femto- f 0,000 000 000 000 001 billiardtedele
\(10^{-18}\) atto- a 0,000 000 000 000 000 001 trilliontedele

Størrelser, symboler og SI-enheder

Symbol Størrelse Enhed Enhedens navn
\( a \) acceleration \(\mathrm{ m/s^2 }\)
\( A \) arbejde \(\mathrm{ J }\) joule
\(A\) nukleontal (ingen enhed)
\( A \) aktivitet \(\mathrm{ Bq = s^{-1} }\) becquerel
\( AE \) astronomisk enhed \(\mathrm{km}\) \( 1 \, \mathrm{AE} = 150 \cdot 10^6 \,\mathrm{km} \)
\(B\) brændværdi \(\mathrm{J/kg}\)
\( c \) lysets hastighed \(\mathrm{km/s}\) \( c = 300 \, 000 \,\mathrm{km/s} \)
\(c\) specifik varmekapacitet \(\displaystyle\mathrm{\frac{J}{kg \, {}^\circ C}}\)
\(d\) gitterkonstant \(\mathrm{m}\) meter
\( D \) absorberet dosis \(\mathrm{ Gy = J/kg }\) gray
\( e \) elementarladningen \(\mathrm{ C }\) \( e = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{C} \)
\(E\) energi \(\mathrm{J}\) joule
\( E \) belysningsstyrke \(\mathrm{ lx }\) lux
\(f\) frekvens \(\mathrm{Hz} = \mathrm{s}^{-1}\) hertz
\( F \) kraft \(\mathrm{ N = kg \cdot m / s^2 }\) newton
\( g \) tyngdeaccelerationen \(\mathrm{ m/s^2 }\) \( g = 9{,}82 \, \mathrm{m/s^2} \)
\( G \) gravitationskonstanten \(\displaystyle\mathrm{ \frac{N \cdot m^2}{kg^2} }\) \( G = 6{,}674 \cdot 10^{-11} \, \displaystyle\mathrm{ \frac{N \cdot m^2}{kg^2} } \)
\( h \) Planck konstanten \(\mathrm{J s}\) \( h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J\cdot s}\)
\( H \) dosisækvivalent \(\mathrm{ Sv = J/kg }\) sievert
\( H_0 \) Hubble konstanten \(\displaystyle\mathrm{\frac{km/s}{Mly}}\) \( H_0 = 22{,}4 \, \displaystyle\frac{\mathrm{km/s}}{\mathrm{Mly}} \)
\( I \) strømstyrke \(\mathrm{ A }\) ampere
\( I \) intensitet \(\displaystyle\mathrm{ \frac{W}{m^2} }\)
\( k \) henfaldskonstant \(\mathrm{ s^{-1} }\)
\(l\) længde \(\mathrm{m}\) meter
\(L\) længde \(\mathrm{m}\) meter
\(L\) lydstyrke \(\mathrm{dB}\) decibel
\( L \) lysstyrke \(\mathrm{ W }\) watt
\(L_{\mathrm{s}}\) specifik smeltevarme \(\mathrm{J/kg}\)
\(L_{\mathrm{f}}\) specifik fordampningsvarme \(\mathrm{J/kg}\)
\( \mathrm{ly} \) lysår \(\mathrm{km}\) \( 1 \, \mathrm{ly} = 9{,}46 \cdot 10^{12} \,\mathrm{km} \)
\(m\) masse \(\mathrm{kg}\) kilogram
\( M_{\mathrm{E}} \) jordmasse \(\mathrm{kg}\) \( 1 \, M_{\mathrm{E}} = 5{,}97 \cdot 10^{24} \,\mathrm{kg} \)
\(n\) afbøjningsorden (ingen enhed)
\( n \) stofmængde \(\mathrm{ mol }\)
\( N \) absolut antal
\(N\) neutrontal (ingen enhed)
\( N_A \) Avogadros konstatnt \(\mathrm{ mol^{-1} }\) \( N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23} \, \mathrm{mol^{-1}} \)
\( p \) tryk \(\mathrm{ Pa = N/m^2 }\) pascal
\( p_0 \) standardtryk \(\mathrm{ }\) \( p_0 = 101{,}325 \, \mathrm{ kPa } \)
\(P\) effekt \(\mathrm{W}\) watt
\( q \) ladning \(\mathrm{ C }\) Coulomb
\( r \) afstand \(\mathrm{ m }\) meter
\( R \) resistans (modstand) \( \Omega \) ohm
\( R \) gaskonstanten \(\displaystyle\mathrm{ \frac{J}{mol \cdot K} }\) \( R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)} = 8314\,\mathrm{L\,Pa/(mol\,K)} = 0{,}08312\,\mathrm{L\,atm/(mol\,K)}\)
\( R \) rydbergkonstanten \(\mathrm{ m^{-1} }\) \( R = 1{,}097 \cdot 10^{7} \, \mathrm{m^{-1}} \)
\( Re \) reynoldstal
\( s \) sted \(\mathrm{ m }\) meter
\(S\) spaltetal \(\mathrm{m}^{-1}\)
\(t\) tid \(\mathrm{s}\) sekunder
\(T\) temperatur \(\mathrm{K}, {}^\circ\mathrm{C}\) kelvin, grader celcius
\(T\) periode \(\mathrm{s}\) sekunder
\( T_{1/2} \) halveringstid \(\mathrm{ s }\)
\( \mathrm{u} \) atommasseenhed \(\mathrm{kg}\) \( 1 \mathrm{u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg}\)
\( U \) spændingsforskel \(\mathrm{ V }\) volt
\(v\) hastighed \(\mathrm{m/s}\)
\(V\) volumen (rumfang) \(\mathrm{m}^3\) kubikmeter
\( x_{1/2} \) halveringstykkelse \(\mathrm{ cm }\)
\(Z\) protontal (ingen enhed)
\( \alpha \) temperaturkoefficient \( {}^\circ\mathrm{ C }^{-1}\)
\(\eta\) nyttevirkning (ingen enhed)
\( \eta \) dynamisk viskositet \(\displaystyle\mathrm{ \frac{N \cdot s}{m^2} }\)
\(\lambda\) bølgelængde \(\mathrm{m}\) meter
\( \mu \) absorptionskoefficient \(\mathrm{ cm^{-1} }\)
\( \mu_s \) statisk gnidningskoefficient (ingen enhed)
\( \mu_d \) dynamisk gnidningskoefficient (ingen enhed)
\( \omega \) vægtfaktor
\(\rho\) densitet (massefylde) \(\mathrm{kg/m^3}\)
\( \rho \) resistivitet \( \Omega \cdot \mathrm{ m }\)
\( \sigma \) Stefan-Bolzmann konstanten \(\displaystyle\mathrm{ \frac{W}{m^2\cdot K^4} }\) \( \sigma = 5{,}670 \cdot 10^{-8} \, \displaystyle\mathrm{\frac{W}{m^2\,K^4}} \)
\(\theta_n\) afbøjningsvinkel \(\mathrm{{}^\circ}\) grader

Det græske alfabet

bogstav \( \alpha, A \) \( \beta, B \) \( \gamma, \Gamma \) \( \delta, \Delta \) \( \epsilon, E \) \( \zeta, Z \) \( \eta, H \) \( \theta, \Theta \) \( \iota, I \) \( \kappa, K \) \( \lambda, \Lambda \) \( \mu, M \)
navn alfa beta gamma delta epsilon zeta eta theta iota kappa lambda my
bogstav \( \nu, N \) \( \xi, \Xi \) \( o, O \) \( \pi, \Pi \) \( \rho, P \) \( \sigma, \Sigma \) \( \tau, T \) \( \upsilon, \Upsilon \) \( \varphi, \Phi \) \( \chi, X \) \( \psi, \Psi \) \( \omega, \Omega \)
navn ny ksi omikron pi rho sigma tau ypsilon phi chi psi omega