Fysik C (En verden af fysik)

Oversigt over kapitlerne

Generelle oversigter

Introduktion til fysik

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
densitet (massefylde) \(\rho\) \(\mathrm{kg/m^3}\)
masse \(m\) \(\mathrm{kg}\) kilogram
volumen (rumfang) \(V\) \(\mathrm{m^3}\)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{g/cm^3} = 1 \, \mathrm{g/mL} = 1000 \, \mathrm{kg/m^3} \] \[ 1 \, \mathrm{m^3} = 10^{-3} \, \mathrm{L} = 10^{-6} \, \mathrm{m^3} \]
Procentvis afvigelse \[\text{%-afvigelse} = \frac{\mathrm{målt\ værdi} - \mathrm{tabelværdi}}{\mathrm{tabelværdi}}\]
Densitetsformlen \[\rho = \frac mV\]

Energi

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn
energi \(E\) \(\mathrm{J}\) joule
masse \(m\) \(\mathrm{kg}\) kilogram
brændværdi \(B \) \(\mathrm{J/kg}\)
tid \(t\) \(\mathrm{s}\) sekund
effekt \( P \) \(\mathrm{W}\) watt
temperatur \( T \) \(\mathrm{K}\) eller \(\mathrm{{}^\circ C}\) kelvin, grad celcius
specifik varmekapacitet \( c \) \(\displaystyle\mathrm{ \frac{J}{kg \, {}^\circ C} }\)
nyttevirkning \( \eta \)
specifik smeltevarme \( L_{\mathrm{s}} \) \(\mathrm{kJ/kg}\)
specifik fordampningsvarme \( L_{\mathrm{f}} \) \(\mathrm{kJ/kg}\)

Enhedsomregninger \[ 1 \mathrm{kWh} = 3,6 \mathrm{MJ } \] \[ \frac{T_{\mathrm{celcius}}}{{}^\circ\mathrm{C}} = \frac{T_{\mathrm{kelvin}}}{\mathrm{K}} - 273{,}15 \] \[ \frac{T_{\mathrm{kelvin}}}{\mathrm{K}} = \frac{T_{\mathrm{celcius}}}{{}^\circ\mathrm{C}} + 273{,}15 \]
Kemisk energi \[E_{\mathrm{kemisk}} = B \cdot m_{\mathrm{forbrændt}}\]
Elektrisk energi \[E_{\mathrm{elektrisk}} = P \cdot t\]
Termisk energi \[E_{\mathrm{termisk}} = m \cdot c \cdot \Delta T\]
Temperaturændring \[ \Delta T = T_{\mathrm{slut}} - T_{\mathrm{start}} \]
Nyttevirkning \[ \eta = \frac{E_{\mathrm{nyttig}}}{E_{\mathrm{tilført}}} \cdot 100\% \]
Energi til smeltning \[ E_{\mathrm{latent}} = L_{\mathrm{s}} \cdot m_{\mathrm{smeltet}}\]
Energi til fordampning \[ E_{\mathrm{latent}} = L_{\mathrm{f}} \cdot m_{\mathrm{fordampet}} \]

Bølger, lyd og lys

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
Periode \( T \) \(\mathrm{s}\) sekund
frekvens \( f \) \(\mathrm{Hz}\) hertz \(\mathrm{Hz}\) er det samme som \(\mathrm{s^{-1}}\)
udbredelseshastighed (bølgehastighed) \( v \) \(\mathrm{m/s}\)
bølgelængde \( \lambda \) \(\mathrm{m}\) meter
lydens hastighed \( v \) \(\mathrm{m/s}\)
partialtonenummer \( n \)
længde af svingende streng / luftsøjle \( L \) \(\mathrm{ m }\) meter
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{m/s}\) \( c = 3{,}00 \cdot 10^{8} \, \mathrm{m/s} \)
spaltetal \( S \) \(\mathrm{m^{-1}}\)
gitterkonstant \( d \) \(\mathrm{m}\) meter
afbøjningsorden \( n \)
afbøjningsvinkel \( \theta \)

Enhedsomregninger \[ 1 \, \mathrm{m^{-1}} = 10^{-3} \, \mathrm{mm^{-1}} = 10^{-9} \, \mathrm{nm^{-1}} \] \[ 1 \, \mathrm{nm^{-1}} = 10^6 \, \mathrm{mm^{-1}} = 10^9 \, \mathrm{m^{-1}} \]
Frekvens og periode \[ T = \frac 1f \qquad\iff\qquad f = \frac 1T\]
Bølgeligningen \[ v = \lambda \cdot f\]
Bølgelængde for \(n\)'te partialtone på svingende streng \[ \lambda = 2 \cdot \frac Ln \]
Overtonemønster for svingende streng \[ f_n = n \cdot f_1 \]
Gitterkonstant og spaltetal \[ d = \frac 1S \qquad\iff\qquad S = \frac 1d \]
Gitterligningen \[ \sin(\theta) = \frac{n \cdot \lambda}{d} \]

Atomfysik

Størrelse Symbol Enhed Enhedens navn Bemærkning
atommasseenhed \( \mathrm{u} \) \(\mathrm{kg}\) \( 1 \mathrm{u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg}\)
protontal \( Z \)
neutrontal \( N \)
nukleontal \( A \)
energi \( E \) \(\mathrm{J}\) joule
frekvens \( f \) \( \mathrm{Hz} \) hertz \( \mathrm{Hz} \) er det samme som \( \mathrm{s^{-1}} \)
Planck konstanten \( h \) \(\mathrm{J}\) \( h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J\cdot s}\)

Nukleontallet \[ A = Z + N \]
Fotonenergi \[ E_{\mathrm{foton}} = h \cdot f \]
Absorbtion, overgang fra tilstand \(n\) til \(m\) \[ E_{\mathrm{tilført}} = E_m - E_n \]
Emmision, overgang fra tilstand \(m\) til \(n\) \[ E_{\mathrm{foton}} = E_m - E_n \]

Universet

Størrelse Symbol Enhed
astronomisk enhed \( AE \) \(\mathrm{km}\) \( 1 \, \mathrm{AE} = 150 \cdot 10^6 \,\mathrm{km} \)
jordmasse \( M_{\mathrm{E}} \) \(\mathrm{kg}\) \( 1 \, M_{\mathrm{E}} = 5{,}97 \cdot 10^{24} \,\mathrm{kg} \)
lysår \( \mathrm{ly} \) \(\mathrm{km}\) \( 1 \, \mathrm{ly} = 9{,}46 \cdot 10^{12} \,\mathrm{km} \)
Hubble konstanten \( H_0 \) \(\displaystyle\mathrm{\frac{km/s}{Mly}}\) \( H_0 = 22{,}4 \, \displaystyle\frac{\mathrm{km/s}}{\mathrm{Mly}} \)
lysets hastighed \( c \) \(\mathrm{km/s}\) \( c = 300 \, 000 \,\mathrm{km/s} \)
hastighed \( v \) \(\mathrm{km/s}\)
afstand \( r \) \(\mathrm{km}\)
rødforskydning \( z \)

Hubbles lov \[ v = H_0 \cdot r \]
Rødforskydning \[ z = \frac{\lambda_{\mathrm{observeret}} - \lambda_{\mathrm{laboratorie}}}{\lambda_{\mathrm{laboratorie}}} \]
Galaksers hastighed \[ v = z \cdot c \]

10-talspotenser og præfikser

Titalspotens Præfiks Forkortelse Tal Talnavn
\(10^{18}\) exa- E 1 000 000 000 000 000 000 trillion
\(10^{15}\) peta- P 1 000 000 000 000 000 billiard
\(10^{12}\) tera- T 1 000 000 000 000 billion
\(10^{9}\) giga- G 1 000 000 000 milliard
\(10^{6}\) mega- M 1 000 000 million
\(10^{3}\) kilo- k 1 000 tusind
\(10^{2}\) hekto- h 100 hundred
\(10^{1}\) deka- da 10 ti
\(10^{0}\) 1
\(10^{-1}\) deci- d 0,1 tiendedele
\(10^{-2}\) centi- c 0,01 hundrededele
\(10^{-3}\) milli- m 0,001 tusindedele
\(10^{-6}\) mikro- \(\mu\) 0,000 001 milliontedele
\(10^{-9}\) nano- n 0,000 000 001 milliardtedele
\(10^{-12}\) pico- p 0,000 000 000 001 billiontedele
\(10^{-15}\) femto- f 0,000 000 000 000 001 billiardtedele
\(10^{-18}\) atto- a 0,000 000 000 000 000 001 trilliontedele

Størrelser, symboler og SI-enheder

Symbol Størrelse Enhed Enhedens navn
\(A\) nukleontal (ingen enhed)
\( AE \) astronomisk enhed \(\mathrm{km}\) \( 1 \, \mathrm{AE} = 150 \cdot 10^6 \,\mathrm{km} \)
\(B\) brændværdi \(\mathrm{J/kg}\)
\( c \) lysets hastighed \(\mathrm{km/s}\) \( c = 300 \, 000 \,\mathrm{km/s} \)
\(c\) Specifik varmekapacitet \(\displaystyle\mathrm{\frac{J}{kg \, {}^\circ C}}\)
\(d\) gitterkonstant \(\mathrm{m}\) meter
\(E\) energi \(\mathrm{J}\) joule
\(f\) frekvens \(\mathrm{Hz} = \mathrm{s}^{-1}\) hertz
\( h \) Planck konstanten \(\mathrm{J}\) \( h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J\cdot s}\)
\( H_0 \) Hubble konstanten \(\displaystyle\mathrm{\frac{km/s}{Mly}}\) \( H_0 = 22{,}4 \, \displaystyle\frac{\mathrm{km/s}}{\mathrm{Mly}} \)
\(l\) længde \(\mathrm{m}\) meter
\(L\) længde \(\mathrm{m}\) meter
\(L\) lydstyrke \(\mathrm{dB}\) decibel
\(L_{\mathrm{s}}\) specifik smeltevarme \(\mathrm{J/kg}\)
\(L_{\mathrm{f}}\) specifik fordampningsvarme \(\mathrm{J/kg}\)
\( \mathrm{ly} \) lysår \(\mathrm{km}\) \( 1 \, \mathrm{ly} = 9{,}46 \cdot 10^{12} \,\mathrm{km} \)
\(m\) masse \(\mathrm{kg}\) kilogram
\( M_{\mathrm{E}} \) jordmasse \(\mathrm{kg}\) \( 1 \, M_{\mathrm{E}} = 5{,}97 \cdot 10^{24} \,\mathrm{kg} \)
\(n\) afbøjningsorden (ingen enhed)
\(N\) neutrontal (ingen enhed)
\(P\) effekt \(\mathrm{W}\) watt
\( r \) afstand \(\mathrm{ m }\) meter
\(S\) spaltetal \(\mathrm{m}^{-1}\)
\(t\) tid \(\mathrm{s}\) sekunder
\(T\) temperatur \(\mathrm{K}, {}^\circ\mathrm{C}\) kelvin, grader celcius
\(T\) periode \(\mathrm{s}\) sekunder
\( \mathrm{u} \) atommasseenhed \(\mathrm{kg}\) \( 1 \mathrm{u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg}\)
\(v\) udbredelseshastighed \(\mathrm{m/s}\)
\(V\) volumen (rumfang) \(\mathrm{m}^3\) kubikmeter
\(Z\) protontal (ingen enhed)
\(\eta\) nyttevirkning (ingen enhed)
\(\lambda\) bølgelængde \(\mathrm{m}\) meter
\(\rho\) densitet (massefylde) \(\mathrm{kg/m^3}\)
\(\theta_n\) afbøjningsvinkel \(\mathrm{{}^\circ}\) grader

Det græske alfabet

bogstav \( \alpha, A \) \( \beta, B \) \( \gamma, \Gamma \) \( \delta, \Delta \) \( \epsilon, E \) \( \zeta, Z \) \( \eta, H \) \( \theta, \Theta \) \( \iota, I \) \( \kappa, K \) \( \lambda, \Lambda \) \( \mu, M \)
navn alfa beta gamma delta epsilon zeta eta theta iota kappa lambda my
bogstav \( \nu, N \) \( \xi, \Xi \) \( o, O \) \( \pi, \Pi \) \( \rho, P \) \( \sigma, \Sigma \) \( \tau, T \) \( \upsilon, \Upsilon \) \( \varphi, \Phi \) \( \chi, X \) \( \psi, \Psi \) \( \omega, \Omega \)
navn ny ksi omikron pi rho sigma tau ypsilon phi chi psi omega